Thursday, July 22, 2010

LITERASI MAKLUMAT

Apa itu Literasi Maklumat?

Literasi maklumat ialah keupayaan mendapat makna daripada maklumat atau boleh ditakrifkan sebagai keupayaan memahami maklumat.

Mengapa Literasi Maklumat Penting?
  • membantu polisi dan pembangunan negara
  • membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan(k-ekonomi)
  • memperkukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga manusia berpengetahuan.
  • untuk melahirkan rakyat yang berpengetahuan tentang IT
Perkembangan Literasi Maklumat Dalam KPM.

  1. Matlamat Pendidikan Negara ialah melahirkan insan yang beriman,berakhlak mulia,berilmu,berketrampilan dan sejahtera.
  2. Konsep P&P Bestari yang berpusatkan pelajar dan dipermudahkan dengan bantuan ICT.
  3. Pembangunan dan penggunaan ICT dalam pendidikan.

No comments:

Post a Comment